You’ll Receive All The Necessary Skills & Tips To Help You Pass Your Driving Test on The First Try!

0419 205 554

INQUIRIES

Mon - Sun: 8am - 7pm

DAILY DRIVING LESSONS

Persian Driving instructor

مربی آموزش رانندگی درملبورن

                                                این افتخاررا داریم که با مربی های باتجربه و مورد تأیید ویکرود در

                                                    خدمت هموطنان عزیز فارسی زبان برای أخذ گواهینامه رانندگی در

                                                                                                                         . ملبوررن هستیم  

                                        لطفا برای اطلاعات بیشتر با ۰۴۱۹۲۰۵۵۵۴ تماس بگیرید
                                   

 

                                                                                                       از آزمون های زیر قبول شوید:
                                                                 یک آزمون کامپیوتری دانش از جاده test knowledge ، و
                                                     یک آزمون درک خطرات کامپیوتری Test Perception Hazard  
                                                                                                          یک آزمون رانندگی در جاده.
                                                            همه این آزمون ها در مرکز خدمات مشتریان ویکرودز انجام  می
                                                                                               گیرند                                                         
                                                                    و برای آن شما باید از پیش رزرو بکنید .قبل از اینکه بتوانید
                                                          یک آزمون را انجام بدهید شما باید از آزمون قبلی قبول شوید. نتایج
                                                                                                       آزمون برای 12 ماه معتبر است.                                                                                                                

                                                      لطفأ برای اطلاعات بیشتر با تماس بگیرید 

Driving School Lessons